Detekovatelné produkty

Detectaplast Premium 50 x 72 mm
D8051, Detectaplast Premium 50 x 72 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium Hydrogel 43 x 68 mm
D9301, Detectaplast Premium Hydrogel 43 x 68 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium Hydrogel 67 x 110 mm
D9300, Detectaplast Premium Hydrogel 67 x 110 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium motýlek 68 x 38 mm
D8045, Detectaplast Premium motýlek 68 x 38 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium na kotníky prstů 68 x 38 mm
D8046, Detectaplast Premium na kotníky prstů 68 x 38 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium X-Ray 25 x 72 mm
D8550, Detectaplast Premium X-Ray 25 x 72 mm

Vizuálně, elektromagneticky a rentgenem detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Premium X-Ray 50 x 72 mm
D8555, Detectaplast Premium X-Ray 50 x 72 mm

Vizuálně, elektromagneticky a rentgenem detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Second skin 100 x 100 mm
D7950, Detectaplast Second skin 100 x 100 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Second skin 51 x 72 mm
D7951, Detectaplast Second skin 51 x 72 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Spool, 2,5 cm x 5 m
D8057, Detectaplast Spool, 2,5 cm x 5 m

Vizuálně detekovatelná náplast.

Detail produktu
Detectaplast Universal 120 x 20 mm
D8147, Detectaplast Universal 120 x 20 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
Detectaplast Universal 180 x 20 mm
D8148, Detectaplast Universal 180 x 20 mm

Vizuálně a elektromagneticky detekovatelná náplast

Detail produktu
frame-scrollup